دانلود فایل


پاورپوینت , پياده‌سازي مديريت دانش , 173 اسلاید , pptx - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت , پياده‌سازي مديريت دانش , 173 اسلاید , pptx

دانلود فایل پاورپوینت , پياده‌سازي مديريت دانش , 173 اسلاید , pptx این پاورپوینت با موضوع پیاده سازی مدیریت دانش با 173 اسلاید با عناوین زیرپياده سازي مديريت دانشطرح آغاز کار در مدیریت دانشمديريت دانش و مديريت استراتژيکراهکارهای موثر در مزیت رقابتی مدیریت دانشارتباط قابليت هاي استراتژيک و محور شايستگي ها با مديريت دانشترسيم چشم انداز دانش گام هاي اصلي اجراي مديريت دانششانزده مرحله/فعاليت بالقوه براي معرفي و پياده سازي مديريت دانش روش هاي پياده سازي مديريت دانشمدل مرحله اي پياده سازي مديريت دانش، روش کيم و لي مراحل پياده سازي مديريت دانش و اندازه گيري پيشرفت آن، روش لوپز مراحل پياده سازي مديريت دانش و اندازه گيري آن بر پايه منحني بلمنابع انساني و مديريت دانش مدل بهره وري منابع انساني در مديريت دانشمدل پايه هاي ساختمان دانشنقش انسان در مديريت دانشبازار دانشاقتصاد سياسي بازارهاي دانش ارکان انساني و ويژگي هاي افراد در سازمان مديريت دانشتخصص لازم در تيم هاي مديريت دانشمنابعپياده سازي مديريت دانششايد بتوان به درستي ادعا كرد که مهم ترين رکن مديريت دانش، اجرا و پياده سازي آن در سازمان باشد، چراكه ديگر مطالب مرتبط با مديريت دانش، همگي به عنوان مقدمه اي جهت بسترسازي و استفاده از آنها براي تحقق عملي مديريت دانش به شمار مي روند.•ممکن است، براي آغاز فعاليت دانش در سازمان، پرسش هاي بسياري مطرح شود. به عنوان مثال:•مديريت دانش چيست؟ •آيا اسطوره جديدي است؟ •فرصت ها چيستند؟•منابع مورد نياز چه هستند؟•ريسك هاي موجود چه مقدار است؟•از كجا شروع كنيم؟•چگونه ادامه دهيم؟ •در حال حاضر چه كاري را بايد انجام دهيم؟•و ... طرح آغاز کار در مدیریت دانش•سازمان ها بايد تلاش كنند تا جاي ممكن، از فنون و طرح هاي موجود دانش به عنوان اهرم هايي براي راه اندازي مديريت دانش خود استفاده كنند. •با توجه به گوناگون بودن طرح هاي مديريت دانش، لازم است تا مشترکات ميان اين طرح ها، شناخته شوند. •موارد مشترک در طرح هايي که تاکنون به صورت موفق اجرا شده اند، عبارت اند از :•دانش به عنوان موضوع و منبعي استراتژيک از سوي سازمان پذيرفته شده بود،•همه آنها هدف هايي مشخص داشتند، •براي راهبري هر طرح فردي مشخص منصوب شده بود، •منابع انساني و مالي مشخصي به آنها تخصيص يافته بود و •مديران بيشتر اين طرح ها، از توانايي صورت بندي و تعريف فعاليت هاي خاص و هدف هاي مديريت دانش برخوردار بوده اند.•در تمامي اين طرح ها، سه هدف كلي زير دنبال مي شود: •تلاش براي ارتقاي فرهنگ و جو دانش در سازمان،•تلاش براي ايجاد منابع و مخازن دانش و •تلاش براي دسترسي به دانش.•به هرحال، آنچه در تصميم گيري براي گزينش رويكرد مديريت دانش اهميت دارد، يافتن روشي سازگار با فرهنگ سازمان است. بنابراين، مديران دانش، بايد پيش از تصميم گيري درباره مبناي فعاليت مديريت دانش خود، فرهنگ سازماني خويش را بشناسند. مديريت دانش و مديريت استراتژيک •در پياده سازي مديريت دانش، نخست بايد موضوع را با تعيين استراتژي دانش و نيز مديريت آن و انتخاب هاي کليدي که سازمان بايد درباره اين موضوعات انجام دهد، آغاز كرد. به ديگر سخن آنکه، نخستين اقدام بنيادي در شروع پياده سازي، ايجاد استراتژي مناسب است. •استفاده از دانش براي ايجاد مزيت رقابتي به عنوان بخش مهمي از تعاريفي که در چهارچوب مديريت استراتژي و براي مديريت دانش ارائه شده، همواره مورد تاکيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، مديريت دانش به وجود نمي آيد، مگر اينکه در آن مزيت رقابتي ايجاد شده باشد و به دست آيد. •از اين رو، لازم است تا ميزان ارتباط مديريت دانش و مزيت رقابتي را به عنوان پرسشي تجربي، مطرح و دنبال کرد. اين ارتباط با فرموله کردن استراتژي و اجراي آن مرتبط است.راهکارهای موثر در مزیت رقابتی مدیریت دانش•مديريت دانش مي تواند، باعث يک استراتژي نوآور شود که در صورت عدم انجام آن، اين امر ممکن نمي شد. به عنوان مثال اگر شرکتي با استفاده بهتر از دانش، از روش ها و نرم افزارهاي مناسب تري استفاده كند، نسبت به رقبا به بهره وري بالاتری دست خواهد یافت
•مديريت دانش مي تواند، اجراي بهتر يک استراتژي مهم، ولي مشترک را در سراسر يک صنعت ممکن سازد. به عنوان مثال، مطالعات نشان مي دهند، کارخانه هايي با روش هاي فعال تر و نوآورتر در ايجاد دانش، معمولا از سازمان هايي با استراتژي هاي دانش ضعيف تر، سودآوري بيشتري به دست آورده اند (1999 Bierly & Chakrabarti). •شرکت ها مي توانند، مزيت را به وسيله افزودن دانش به محصولات و خدماتي که براي فروش عرضه مي کنند، به دست آورند. مثلاً توانايي استدلال و پاسخ به پرسش هاي وابسته به موقعيت خاص در يک وب سايت خدماتي به مشتري يا موضوع خاص دیگر ارتباط قابليت هاي استراتژيک و محور شايستگي ها با مديريت دانش •داونپورت (1999)، محور شايستگي ها را به عنوان چيزي تعريف مي کند که سازمان مي داند چگونه آن را بخوبي انجام دهد؛ يعني دانش چگونگي انجام کار، يک جنبه کليدي شايستگي است. او قابليت ها را به عنوان مواردي که فرد مي داند چگونه آن را به خوبي انجام دهد، تعريف مي كند و بر اين باور است كه دانش، جزء مهمي از قابليت هاست و قابليت هاي فردي مي توانند با شايستگي هاي سازماني جمع شوند. اين نگاه براي برقراري ارتباط بين دانش و استراتژي، مهم و لازم است، زيرا دانش از افکار افراد دانا (دانشکار) نشأت گرفته و بکار مي رود. بنابراين، تمرکز مديريت دانش و استراتژي بايد حول موضوعاتي كه افراد دانشکار و خبره مي دانند، بنا شود. •اين ديدگاه استراتژيک، مديران را به يافتن پاسخ و انتخاب مناسب جنبه هاي کليدي، نظير موارد زير وادار مي سازد: •كدام يك از انواع دانش؛ دانش ضمني يا صريح براي اداره سازمان با اهميت تر است؟ •چه محدوده اي از دانش براي شرکت با اهميت تر است؛ دانش مشتري، دانش رقيب، دانش توليد، دانش عرضه کننده يا انواع ديگري از آن؟•در چه جنبه اي از فرايند مديريت دانش، نياز به پيشرفت است؟ مثلاً آيا شرکت در ايجاد دانش خوب است، ولي در به کار بردن و استفاده از آن ضعيف؟ •آيا شرکت بايد دانش خود را در زمينه هاي خاص شغلي ايجاد كند يا در زمينه هاي خاص خريداري؟•بايد چه جنبه هايي از دانش خود را اندازه گيري کند؟•چگونه شرکت به وسيله دانش خود کسب درآمد کند؟ گام هاي لازم براي تعيين برنامه استراتژي مديريت دانش •ترسيم چشم انداز مديريت دانش.•درك الگوي خدماتي مشتري براي شركت و هدف هاي كلي شركت و ديدگاه ها و ايجاد يك الگوي خدماتي ويژه مشتري از نگاه دانش.•تعيين چگونگي حمايت استراتژي مديريت دانش از استراتژي شركت و عناصر استراتژي مربوطه.•ايجاد قابليت ها، مانند تحقيق و توسعه، فرهنگ مشاركتي قوي، قابليت هاي فناوري اطلاعات و حمايت مديران سازمان•درك ارزش كلي مهم ترين فعاليت ها و قدم هاي مديريت دانش كه به عنوان بخشي از طرح ريزي چشم انداز دانش تعيين شده اند.•طرح ريزي اولويت هدف هاي وابسته به دانش، فعاليت هاي مديريت دانش و زمينه هاي تمركز براي نشان دادن تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت (SWOT)،•طراحي و مستند كردن استراتژي به گونه اي که همه عناصر مطلوب را در برگيرد •گسترش طرح هاي كلي مديريت دانش همچون: عملكردهاي كلي، نيازها، زيرساخت ها، طرح ريزي برنامه، بودجه، نيازهاي هماهنگي با ديگر فعاليت هاي سازمان و نظاير آن.•استراتژي هاي كسب و كار مي تواند بر برتري عملياتي ، نوآوري محصول يا صميميت با مشتري يا ترکيبي از اين موارد تأکيد کند.•استراتژي هاي مبتني بر صميميت با مشتري: اساساً بر جزييات و مديريت دانش مشتري بنا شده اند. ترسيم چشم انداز دانش •در چهارچوب تدوين استراتژي دانش، ترسيم چشم انداز دانش KLM به عنوان ابزاري موثر و يكي از گام هاي لازم از جهت پياده سازي مديريت دانش در سازمان به شمار مي رود. •اين امر شامل ترسيم فرصت ها و تهديدها و قابليت هاي سازمان در مديريت دانش با ديدي بلندمدت مي باشد و معمولاً لازم است اين عمل، بسيار سريع و در فرايند چند هفته اي و حداكثر سه ماهه با تيمي سه تا پنج نفره انجام شود. در صورت نياز، ممكن است بعدها پس از كسب دانش بيشتر به منظور افزودن اطلاعات اضافي و گسترش بيشتر آن، اين عمل تکرار شود(Wiig 1999)
•هدف اصلي از اين کار، فراهم آوردن زمينه درك صحيح و لازم از وضعيت دانش شركت است. مديريت دانش براي تنظيم استراتژي، اولويت بندي پروژه ها و فعاليت هاي مديريت دانش و شناختن نيازها و فرصت هاي ويژه مديريت دانش به اين ديد نياز دارد. •همچنين در مراحل بعدي فعاليت مديريت دانش، ترسيم چشم انداز دانش جهت بازرسي و فراهم كردن بازخور براي نظارت عاليه بر مديريت دانش لازم است.•همچنين با ايجاد اين دورنما، مي توان انتظار داشت كه تعداد چشمگيري از فعاليت هاي بالقوه مديريت دانش كه بسياري از آنها داراي طبيعت دانش کليدي عملکرد هستند را شناسايي كرد. گام هاي اصلي اجراي مديريت دانش •در اين بخش، مواردي که براي ساخت برنامه مديريت دانش لازم است و فعاليت مديريت دانش که هماهنگ و جامع اند، معرفي مي شوند. •لزوما انجام همه اين فعاليت ها براي اجراي مديريت دانش، لازم نيست، بلكه بايد مواردي از آنها كه با شرايط سازمان مورد بررسي، تناسب بيشتري دارد را در دستور کار خود قرار داد. ارکان انساني و ويژگي هاي افراد در سازمان مديريت دانش •اگر مديريت دانش، منحصراً به گروهي كوچك يا حتي بزرگ از كاركنان ستادي سپرده شود، قطعا موفق و نتيجه بخش نخواهد بود، چراكه موفق ترين سازمان ها، آنهايي هستند كه مديريت دانش را به بخشي از وظايف كاركنان خود تبديل كرده باشند. بنابراين، لازم است تا مديريت دانش از طريق انجام وظيفه تمام وقت تعدادي از كاركنان ستادي، به پديده اي فراگير تبديل شده، بسط و گسترش يابد. ديريت دانش، به بخشي از وظايف همه كاركنان تبديل شود. همچنين فرصت، تمايل، مهارت، توانايي، موارد مهمي هستند كه براي انجام امور مديريت دانش لازم اند. معمولاً براي اين کار از سه روش زير استفاده مي شود (civie 2000):روش پايين به بالا و غيرمتمرکزTop. down،روش بالا به پايين و متمركزBottom - upروش وسط ـ بالا ـ پايينMiddle-up-down روش پايين به بالا: •در اين روش، بر روي افراد، بيش از فناوري اطلاعات تاكيد شده است، چراکه در آن، تکيه بر افراد خودجوش، خودمديريت، علاقه مند و... است. آنان به عنوان موتور حرکت مديريت دانش در سازمان عمل مي كنند و شايد استفاده از اين روش در مرحله آغازين و اوليه مديريت دانش مناسب باشد. روش بالا به پايين: •اين روش به نوعي از مدل مديريت کلاسيک سلسله مراتبي ، پيروي مي كند. اين نوع از تشكيلات، حالت هرمي دارند، به گونه اي که اطلاعات انتخاب شده به سمت قله اين هرم هدايت مي شود و از آنجا به مجري نهايي؛ يعني تعيين کننده ديدگاه نهايي و سازنده طرح ها، منتقل مي شود. به اين ترتيب، طرح ها و فرامين به صورت سلسله مراتبي براي افراد ديگر، به سمت پايين مي رود. •نحوه کار به اين صورت است که نخست، رؤساي مياني، فرامين را مي گيرند و آنها را به صورت عملياتي و مناسب براي استفاده نفرات بعدي آماده مي كنند. استفاده از اين مدل براي سازمان هايي که در حال حاضر، ساختار تشکيلاتي شان به اين صورت مي باشد، مناسب است تا به مرور که زمينه و آمادگي هاي لازم براي تغيير و تبدل ساختار سازماني به حالت تخت و شبکه اي فراهم شد، متناسب با آن حالت، روش خود را تغيير دهند. همچنين اين روش براي به دست آوردن حمايت عملي مديريت عالي که لازمه شروع کار مديريت دانش در سازمان است، موثر خواهد بود. روش وسط ـ بالا ـ پايين: •اين روش در سال 1995 از سوي نوناکا و تاكوچي پيشنهاد شد؛ روش نامبرده، تركيبي از دو روش مديريتي پايين به بالا و بالا به پايين است.•اين روش، بيشترين مزيت را براي ايجاد دانش تشكيلاتي دارد. نوناکا و تاكوچي بر ايجاد دانش توسط مديرهاي مياني، تأكيد مي كنند. در اين حالت، مديران مياني به عنوان رهبران گروه يا نيروهاي كاري عمل مي كنند، به گونه اي که از راه اقدامات مناسب، سطوح مختلف سازمان را درگير كار مي كنند.

پياده‌سازي مديريت دانش


طرح آغاز کار در مدیریت دانش


مديريت دانش و مديريت استراتژيک


راهکارهای موثر در مزیت رقابتی مدیریت دانش


ارتباط قاب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چه غذاهایی را نباید در بارداری مصرف کرد

پاورپوینت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها تعداد33اسلاید

بک دراپ تولد تم بنفش-کد 4306

دانلود موکاپ کارت ویزیت

دکور حجمی محرم الحرام-طرح ضریح

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنيم؟

حزب‌الله لبنان

گزارش تخصصی معلمان چگونگی پرورش دادن دانش آموزانی شاداب و بشاش با شاداب سازی محیط آموزشگاه

پاورپوینت آماده: بررسی روش درمان رفتاری غرقه سازی - Implosion Therapy - اختلال وسواسی

کار تحقیقی بررسی آثار کیفیات مشدده و مخففه در حقوق جزای ایران