دانلود فایل


نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح - دانلود فایلدانلود فایل نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای:

دانلود فایل نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح - نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت ردیفهای فهرستبهای ابنیـه سالهای 97و98و99(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای ابنـیــه سال1397))) - نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت ردیفهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سالهای 97و98و99(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای تاسیسات مکانیکی سال1397))) - نرم افزار تجـزیه بها و پیشنهادقیمت ردیفهای فهرستبهای تاسیسات برقی سالهای 97و98و99(((براساس آخرین نسخه تجزیه بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای فهرستبـهای تاسیسات برقی سال1397))) ... بــه هـمـراه ... - فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای ابنیه سالهای 97و98و99- فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات برقی سالهای 97و98و99- فایل Excel نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سالهای 97و98و99 - نرم افزار تهیه مشخصات آرماتورها (لیـستوفـر) - نرم افزار محاسبه تعدیل آحادبها - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال 1397 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح) - فایل Excel نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال 1398 (دستمزد نیروی انسانی – نرخ ماشین آلات و ابزار – نرخ مصالح) - نرم افزار محاسبه بهای حمل مصالح برای ردیفهای فصل28 فهرستبهای ابنیه > ویژگیها و قابليتهاي برنامه:تهیه آنالیز ردیفهای جدول شماره 5 تجزيه اقلام كار مطابق با بخشنامه 4951 سازمان برنامه و بودجهآناليزبها و پیشنهاد قیمت برمبناي بهای پیشنهادی توسط نرم افزار و براساس نرخ عوامل موثر در فهرستبها (منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای 97 و 98)قابلیت ارائه پیشنهاد قیمت برمبناي قيمت روز استعلام شده توسط كاربرانمحاسبه آناليزبها براساس درصد افزایـش یا کاهـش بهـا (ضريب مينوس يا پلوس) ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار را که مربوط به آنالیزبهای فصلهای اول و دوم فهرستبهای ابنیه می باشد دانلود نمائید:نـرم افـزار تجـزیـه بـهای ردیفهای فهرستبهای ابنیـه سال 1398 ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار آنالیزبهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی را دانلود نمائید:نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات مکانیکی سال 1398 ازطریق لینک زیر میتوانید بخشهایی از نرم افزار آنالیزبهای فهرستبهای تاسیسات برقی را دانلود نمائید:نرم افزار تجزیه بهای ردیفهای فهرستبهای تاسیسات بـرقی سال 1398

آنالیزبها


نرم افزار آنالیزبها


اکسل آنالیزبها


Excel آنالیزبها


تجزیه بها


نرم افزار تجزیه بها


اکسل تجزیه بها


تجزیه بها Excel


نرم افزار محاسبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه